+31 (0)6 28445537 info@wijzijnproud.nl

Achter de façade van legaliseren zien we de positie van sekswerkers verslechteren, de toegang tot zorg afnemen en het risico op geweld toenemen. Door vergunningenstelsels, toezicht en handhaving tracht de overheid meer grip en zicht te krijgen op de sector. Dit heeft onbedoeld nadelige gevolgen voor de werkomstandigheden en gezondheid van sekswerkers.

Lees de brochure ‘De Legale Facade’

Samenwerkend beleid

Professor Wagenaar pleit voor het inzetten van ‘collaborative governance’ bij het ontwerpen van prostitutiebeleid op gemeente niveau. Dit betekent dat alle betrokken partijen, inclusief sekswerkers samen aan tafel zitten. De partijen moeten samen ook echt formeel beslissingsbevoegd zijn en gecommitteerd zijn aan deze samenwerking. Ze moeten elkaar in de ogen kunnen kijken, aldus professor Wagenaar.
Op de vraag van Hadassah de Boer waarom dit dan niet eerder zo gebeurd is antwoord Wagenaar dat de partijen hard tegenover elkaar staan en het vertrouwen van sekswerkers al jarenlang systematisch geschonden is door de gemeenten, zodat het elkaar bestrijden bijna een gewoonte is geworden.

Decriminaliseer de sector nou eens echt!

De volgende spreekster is Marjan Weijers; zij legt uit dat onder de groeiende dominantie van het mensenhandel debat, het beleid en de visie op sekswerk en sekswerkers steeds meer wordt bepaald door mensenhandel en slachtofferschap. Dit gaat gepaard met een steeds repressiever beleid, waarin het steeds moeilijker is voor sekswerkers om zelfstandig zonder exploitant te werken, uitlopend op een sluipende her-criminalisering van de sector. Marjan noemt in haar presentatie een aantal alternatieven voor het huidige prostitutiebeleid. Als eerste is het belangrijk om consequent onderscheid te maken tussen sekswerk en mensenhandel (Sekswerk=werk. Mensenhandel=geweld) Bestrijding geweld en verbetering rechten zijn 2 kanten van 1 medaille en rechten zijn nog altijd de beste bescherming tegen geweld En als laatste een krachtig pleidooi om de sector nou eens echt te decriminaliseren. Marjan pleit voor doorbreken van het maximumbeleid en de verstarde en achterhaalde schotten tussen de verschillende vormen van sekswerk. Zorg dat sekswerkers net als andere werkende burgers kunnen kiezen of ze voor of een bedrijf willen werken of als zzp’er, al dan niet in samenwerking met andere zzp’ers. Herstel het vertrouwen van sekswerkers in de overheid en de politie. Zorg dat sekswerkers te allen tijde vrijelijk naar de politie kunnen stappen als ze te maken krijgen met geweld of uitbuiting, zelf of bij collega’s, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor negatieve gevolgen, en met de zekerheid dat ze serieus worden genomen en respectvol behandeld.

Sekswerkers als eerste schakel

Dinah Bons van PROUD neemt de zaal aan de hand van een casus mee in het alternatief voor de aanpak van mensenhandel. Uit de eerste hand horen we hoe samen met een keten van politie, GGD, hulpverleners, gemeente en anderen dwang en uitbuiting in de prostitutie aangepakt kan worden. Dinah legt uit dat de belangenvereniging een belangrijke eerste schakel is in het proces. Sekswerkers moeten zich allereerst veilig, erkend en vertrouwd voelen om hun verhaal te kunnen doen. Pas dan komt er mogelijkheid en ruimte voor hulpverlening.
Van belang is dan dat de relatie tussen de belangenvereniging en de volgende schakels goed verloopt.

Samen de zorg verlenen

De meeste deelnemers verwachten dat sekswerkers zorg gaan mijden wanneer er een registratieplicht uitgevoerd door de GGD komt. In de volgende presentatie van Annelies van Dijk (P&G) en Velvet December (PROUD) worden een aantal oplossingen aangedragen om de toegang tot zorg te verbeteren. Annelies legt uit dat het voor sekswerkers van belang is dat zorg laagdrempelig is. Dit betekent dat zorg anoniem en vertrouwelijk moet zijn, dicht bij de werkplek en zichtbaar voor de sekswerkers moet zijn. De uitvoering vraagt dan ook om onbevooroordeelde hulpverleners die deskundig zijn en bekend met specifieke zorgbehoeften van sekswerkers. Het best werken zijn samen met andere disciplines. Velvet geeft een voorbeeld van goede laagdrempelige zorg; het trans spreekuur wat gehouden wordt bij PROUD. Sekswerkers staan vaak jaren lang op een wachtlijst voor hormoontherapie. Velvet pleit voor vormen van hulpverlening uitgevoerd door sekswerkers en de belangenverenging op locatie omdat dit de toegang tot zorg bevordert.

Tussen de presentatie door kon er gestemd worden op stellingen door de aanwezige sekswerkers, activisten, vertegenwoordiging van de politiek, GGD professionals, exploitanten, wetenschappers, en andere betrokkenen in de zaal.

Hoe gaat het verder?

Dit debat maakt onderdeel uit van de programmering rondom het Internationale AIDS Conference 2018. Deze zomer vindt dit congres plaats in Amsterdam. Er worden 24.000 bezoekers van over de hele wereld verwacht waaronder veel sekswerkers uit verschillende landen. Het thema voor sekswerkers van het congres is: ‘Impact of punitive laws and policies’. Tijdens het congres zal er aandacht worden besteed aan de effecten van het Nederlandse beleid op de gezondheid en veiligheid van sekswerkers. PROUD zal op verschillende manieren door sekswerkers gedragen oplossingen onder de aandacht brengen van beleidsbepalers en het publiek van over de hele wereld.

Ook zullen de resultaten van “de legale façade” ter beschikking gesteld worden aan beleidsbepalers en geïnteresseerden.

Sprekers op de ‘legale façade’ waren:

  • Dinah Bons; Bestuurder PROUD-ICRSE-HIV Vereniging
  • Prof. Hendrik Wagenaar; King‘s College London en Universiteit van Wenen
  • Marjan Wijers; Human Rights Research & Consultancy
  • Annelies van Dijk; Coördinator/ Verpleegkundige seksuele gezondheid, P&G292 / GGD
  • Velvet December; Coördinator Belangenbehartiging PROUD
  • Haddassah de Boer; dagvoorzitter